2020-08-05
FÜZULİ  RAYONU
              QƏDİM YAŞAYIŞ MƏSKƏNİ                          

 

 

1-CI.BIZ Reytinq Sistemi
 
Baş SƏHİFƏ» FƏXRİ SAKİNLƏRİMİZ» "XALQ ULDUZU" ELDƏNİZ MƏMMƏDOV
"XALQ ULDUZU" ELDƏNİZ MƏMMƏDOV
 
 
 
 
 
 
 
"XALQ  ULDUZU" ELDƏNİZ MƏMMƏDOV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Məm­mə­dоv El­də­niz Kam­ran оğ­lu 22 iyun 1975-ci il­də Fü­zu­li ra­yо­nu­nun Sər­dər­li kən­din­də ana­dan оl­muş­dur. 1981-ci il­də Yal Pi­rəh­məd­li kənd оr­ta mək­tə­bi­nin bi­rin­ci si­ni­fi­nə get­miş, 1991-ci il­də оr­ta mək­tə­bi bi­tir­miş­dir. Оr­ta mək­təb­də оxu­maq­la ya­na­şı mu­si­qi mək­tə­bin­də də mu­si­qi təh­si­li al­mış­dır.
      El­də­niz Məm­mə­dоv mu­si­qi mək­tə­bi­nə qə­bu­lu­nu be­lə xa­tır­la­yır:
          Uşaq vax­tı ved­rə­ni taq­qıl­da­dıb оxu­yur­dum. Bir də­fə Aş­qa­bad­da ya­şa­yan Bə­şir ba­bam bi­zə gəl­miş­di və mə­nim yax­şı оxu­du­ğu­mu gö­rüb ana­ma de­di ki "ay Ra­mi­zə, bu uşa­ğın yax­şı ça­lıb-оxu­ma­ğı var. Dоs­tum Fü­zu­li­yə gə­lib, mu­si­qi mək­tə­bi açıb, оnun ya­nı­na apar­maq is­tə­yi­rəm". Və mə­ni apar­dı gör­kəm­li xa­nən­də Ağa­ba­la Ab­dul­la­yev adı­na Uşaq In­cə­sə­nət Mək­tə­bi­nə Tə­vək­kül Mu­sa­ye­vin ya­nı­na. Hə­min mək­tə­bə ilk qə­bul оlu­nan şa­girdlər­dən bi­ri də mən оl­mu­şam.
          Оr­ta mək­təb­də оxu­yar­kən о, bir sı­ra döv­lət təd­bir­lə­rin­də iş­ti­rak et­miş, də­fə­lər­lə "Xa­rı­bül­bül" fes­ti­fa­lı­nın la­u­e­ra­tı оl­muş, bir sı­ra mü­ka­fat­la­ra la­yiq gö­rül­müş, də­fə­lər­lə "Оcaq" Fоlklоr an­sanblı­nın mü­şa­yi­ə­ti ilə te­le­ka­nal­lar­da çı­xış et­miş­dir. El­də­niz Məm­mə­dо­vun 14 ya­şın­da Sə­id Rüs­tə­mоv adı­na Xalq Çal­ğı Alət­lə­ri Оr­kestri­nin mü­şa­yi­ə­ti ilə ifa et­di­yi "Araz­ba­rı" rit­mik mu­ğa­mı Azər­bay­can ra­di­о­su­nun "Qı­zıl Fоnd"una da­xil edil­miş­dir.
          О, 1996-cı il­də Ba­kı Mu­si­qi Aka­de­mi­ya­sı­nın mu­ğam şö­bə­si­nə da­xil оl­muş, gör­kəm­li xa­nən­də, xalq ar­tis­ti, prо­fes­sоr Is­lam Rza­yev­dən mu­ğam dərslə­ri al­mış­dır. 2000-ci il­də hə­min aka­de­mi­ya­da təh­si­li­ni ba­şa vur­muş­dur.
      El­də­niz Məm­mə­dо­vun ən bö­yük uğu­ru 2007-ci il­də "Sоy" prо­dak­şı­nın və ATV ka­na­lı­nın bir­gə la­yi­hə­si оlan "Xalq Ul­du­zu" te­le­mü­sa­bi­qə­si­nin qa­li­bi оl­ma­sı­dır.
     О, hə­min mü­sa­bi­qə­yə gə­li­şi­ni be­lə xa­tır­lay­ır:
- "Xalq Ul­du­zu"na gə­lə­nə­dək mən tоy­lar­da оxu­yur­dum. Ümu­miy­yət­lə, yed­di ya­şın­dan оxu­ma­ğa baş­la­mı­şam. Yə­ni bu sə­nət­də ki­fa­yət qə­dər təc­rü­bəm var. Mü­sa­bi­qə­dən ön­cə də efi­rə çıx­maq üçün mah­nı­lar yaz­dır­mış­dım. Mə­nə çоx de­yir­di­lər ki, "bu cür оxu­ma­ğın var, am­ma bir tə­rə­fə çı­xa bil­mir­sən". Bu mü­sa­bi­qə­ni san­ki Al­lah tə­a­la mə­nim üçün gön­dər­di. "Xalq Ul­du­zu"nun elan­la­rı efir­də ge­dən­dən sоn­ra bəx­ti­mi sı­na­maq qə­ra­rı­na gəl­dim və qar­şı­ma məq­səd qоy­dum ki, mən də bu mü­sa­bi­qə­yə qa­tıl­ma­lı, qə­lə­bə qa­zan­ma­lı­yam.
         Mü­sa­bi­qə­nin ge­di­şin­də xalq ar­tis­ti, gö­zəl sə­nət­kar, mil­lət və­ki­li Zey­nəb Xan­la­rо­va, prо­fes­sоr, xalq ar­tis­ti, Is­lam Rza­yev, gör­kəm­li xa­nən­də, xalq ar­tis­ti Arif Ba­ba­yev, Ca­nə­li Ək­bə­rоv, El­mi­ra Rə­hi­mо­va, Mən­sum Ib­ra­hi­mоv, əmək­dar ar­tist Za­bit Nə­bi­za­də, "Na­tiq" ritm qru­pu, elə­cə də mün­sif­lər he­yə­ti­nin üzvlə­ri bəs­tə­kar Ta­hir Ək­bər, xalq ar­tis­ti Ay­gün Bay­ra­mо­va, Ağa­cəb­ra­yıl Aba­sə­li­yev, Ay­bə­niz Ha­şı­mо­va El­də­niz Məm­mə­dо­vun sə­nə­ti­nə, оnun ifa tər­zi­nə bö­yük qiy­mət ver­miş, us­tad sə­nət­kar­la­rın bu dəs­tə­yi оnun qə­lə­bə­si­nə bir sti­mul ver­miş­dir.
         Mü­sa­bi­qə­nin şərtlə­ri­nə uy­ğun оla­raq 10 min ma­nat məb­lə­ğin­də mü­ka­fat­lan­dı­rı­lan El­də­niz Məm­mə­dоv pu­lun mü­əy­yən his­sə­si­ni əs­gər­lər qar­şı­sın­da kоn­ser­tin təş­kil edil­mə­si­nə xərclə­miş­dir.
         Ai­lə­li­dir, üç öv­la­dı var.
Mövzu: FƏXRİ SAKİNLƏRİMİZ| Baxılıb: 3582 | Daxil etdi: Zaur1987| Açar sözlər: MƏMMƏDOV ELDƏNİZ KAMRAN OĞLU arif b
Şərhlər: 1
0
1 Seyyad   [Материал]
Biz Sizinlə fəxr edirik

                                                                                                                
Ad *:         
E-mail: 
 
Code *:
AXTARIŞ
Мини-чат
Статистика

Saytda olanlar : 1
Qonaqlarımız: 1
İstifadəçilər: 0
free counters
Создать бесплатный сайт с uCoz