2020-08-05
FÜZULİ  RAYONU
              QƏDİM YAŞAYIŞ MƏSKƏNİ                          

 

 

1-CI.BIZ Reytinq Sistemi
 
Baş SƏHİFƏ» FƏXRİ SAKİNLƏRİMİZ» Qasımov Alış Məmiş oğlu-hüquq elmləri doktoru,professor
Qasımov Alış Məmiş oğlu-hüquq elmləri doktoru,professor
 
 
Hüquq elmləri doktoru, Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müdiri, professor

 
 
 
 
 
 
 
 
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
      1960-cı ildə Beyləqan rayonunun Milabad qəsəbəsində anadan olmuşdur.
      1982-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin axşam şöbəsinə daxil olmuş və 1988-ci ildə oranı «Hüquqşünaslıq» ixtisası üzrə bitirmişdir.
      1979-cu ilin aprelin 20-dən 1981-ci ilin iyunun 6-dək Sovet Ordusu sıralarında xidmət keçmişdir.
      1988-ci ilin iyulun 11-dən 1989-cu ilin fevralın 20-dək Bakı şəhəri Əzizbəyov rayon xalq məhkəməsində kuryer, kargüzar və dəftərxana müdiri vəzifələrində işləmişdir.
       1989-cu ilin fevralın 21-dən taleyini Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi ilə bağlamış, metodist, müəllim, baş müəllim, dosent, dekan müavini vəzifələrində işləmişdir.
        1991-ci ildə istehsalatdan ayrılmadan ADU-nun Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının aspiranturasına daxil olmuşdur.
      1995-ci ildə AR Prezidenti yanında AAK-nın qərarına əsasən kafedranın dosenti elmi adına layiq görülmüş, 2004-cü ilin dekabrından isə kafedranın professoru seçilmişdir.
       2002-ci ilin fevralın 18-dən bu günə kimi Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasına rəhbərlik edir.
       Professor A.M.Qasımov Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Elmi-Metodik Şurası «Dövlət və hüquq» bölməsinin katibi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Hüquq elmləri üzrə Ekspert Şurasının üzvü, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi yanında Elmi-məsləhət Şurasının üzvü, AMEA-nın nəzdində Hüquq problemləri əlaqələndirmə Şurasının üzvü, «Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» adlı elmi-məcmuənin, «Qanun», «Dövlət və hüquq», «Hüquq və gənclik» jurnallarının, Azərbaycan Respbulikası Ali Məhkəməsinin Bülleteninin redaksiya heyətinin üzvüdür.
       2001-ci ildə Müqəddəs Həcc, 2002-ci ildə isə Müqəddəs Kərbala və Məşhəd ziyarətlərində olmuşdur.
       BDU-nun 80 illiyi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.


TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
1982-1988, tələbə, Hüquq fakültəsi, BDU 1994,
h.e.n., «12.00.05 Əmək hüququ; sosial təminat hüququ» ixtisası üzrə «Əmək və bəzi mülki hüquq münasibətlərindən əmələ gələn əvəzli və əvəzsiz əmlak səlahiyyətlərinin qarşılıqlı əlaqə sistemi», Hüquq fakültəsi, BDU 2003, h.e.d., «Azərbaycan Respublikasının əmək hüququnda qarşılıqlı maddi məsuliyyət», Hüquq fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
      1988-1989, Bakı şəhəri Əzizbəyov rayon xalq məhkəməsində kuryer, kargüzar və dəftərxana müdiri.
    1989-cu ildən Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi, metodist, müəllim, baş müəllim, dosent, dekan müavini, 2002-ci ildən Mülki proses, əmək və ekologiya hüququ kafedrasının müdiri.
Apardığı dərslər: Əmək hüququ; Müqayisəli əmək hüququ; Əmək mübahisələri və onların həlli qaydası
100-dən çox məqalənin,
səkkiz dərs vəsaitinin;
iki dərsliyin;
beş monoqrafiyanın,
on iki kitabın müəllifidir.
Prof. A.M.Qasımov hal-hazırda 15 aspirant və dissertantın elmi rəhbəridir. Onlardan yeddisi müdafiə ərəfəsindədir.

TƏDQIQAT SAHƏSI
Əmək hüququ üzrə məsuliyyət

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI 
     11-12 may 2006-cı il tarixlərində Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin və Rusiya Elmlər Akademiyasının Dövlət və hüquq institutunun Sankt-Peterburq filialının MDB və Baltikyanı ölkələrin görkəmli hüquqşünaslarının və alimlərinin iştirakı ilə «Beynəlxalq kommersiya arbitrajının məhkəmə aktları: hüquqi təbiəti və məzmunu, mübahisələndirilməsi, tanınması və icrasının aktual problemləri» mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq elmi-praktik konfrans
      19-20 aprel 2007-ci il tarixlərində M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində keçirilmiş Avroasiya Universitetləri Assosiasiyasının X Qurultayında və Həmkarlar təşkilatlarının XX Qurultayında
     2 may 2008-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində demokratik dəyərlərin qorunması» mövzusunda Beynəlxalq Konfrans
     18-19 sentyabr 2008-ci il tarixlərində «Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizədə nəzarətin rolu və əhəmiyyəti» mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfrans


SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
     «Əmək hüququ» kursunun proqramı. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2003.
Proqramma kursa «Trudovoe pravo». Baku: izd-vo Bakinskoqo Universiteta, 2003.
Materialğnaə otvetstvennostğ rabotodatelə za zaderjku vıdaçi trudovoy knijki uvolennım rabotnikam/Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 4-cü buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, s.311-319
Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycanda aparılan hüquqi islahatlar//Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2003, № 1, s.52-58
Müdafiə tədbirlərinin və intizam məsuliyyət tədbirlərinin nisbəti//Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2003, № 3-4, s.5-15
Pravovaə priroda prodvijeniə / Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 6-cı buraxılış. Bakı: Digesta, 2003, s.143-151
İnzibati və əmək hüququ sistemində təşkilati-idarəçilik hüquq münasibətləri//Qanun, Bakı, 2004, № 1, s.29-31
Soüialğno-pravovoe ponətie usloviy truda / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalalər məcmuəsi. 8-ci buraxılış Bakı: Adiloğlu, 2004, s.93-99
Əmək hüququnda qətiimkan tədbirlərinin anlayışı və ümumi xarakteristikası // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. 2004, № 1-2, s.139-143
İşdən kənaretmənin sosial-hüquqi xarakteristikası və məqsədi //Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Bülleteni, 2003, № 6, s.3-12
Əmək haqqının hüquqi tərifi // Qanun, Bakı, 2004, № 11, s.3-8
Əmək sahəsində şərəf, ləyaqət və əmək nüfuzunun müdafiəsi hüququ // «Azərbaycan hüquq jurnalı», Bakı, 2004, № 4, s.43-54
Əmək hüququnda məzuniyyətin anlayışı // Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin bülleteni, 2004, № 6, s. 3-9
Əmək hüququ üzrə sınaq müddətinin bəzi məsələləri haqqında // Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Bülleteni. 2004, № 4, s.3-10
Osnovaniə i porədok otstraneniə ot rabotı/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalalər məcmuəsi. 9-cu buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2004, s.143-151
Əmək hüquq münasibətlərinin qeyri-əmlak elementi // Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri. Bakı, 2005, cild 7, № 1, s. 106-110
Ödənişsiz məzuniyyətlərin anlayışı, onların verilməsi və təsnifləşdirilməsinin ümumi qaydas // «Qanun» jurnalı, Bakı, 2005, № 2, s.3-9
Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi metodunun anlayışı/ Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalalər məcmuəsi. 11-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s.91-104
«Əmək mübahisələri və onların həlli qaydası» kursu üzrə fənn proqramı. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2005
Proqramma kursa «Trudovıe sporı i porədok ix razreşeniə». Baku, 2005
Əvəzçiliyin anlayışı və mahiyyəti / Keçid dövründə Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalalər məcmuəsi. 12-ci buraxılış. Bakı: Adiloğlu, 2005, s.145-157
İşçinin məsuliyyətinin məqsəd və funksiyaları // Azərbaycan hüquq jurnalı, Bakı, 2005, № 1-2, s.20-26
Ödənişsiz məzuniyyətlərin hüquqi tənzimlənməsi // Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Bülleteni, Bakı, 2005, № 5, s.3-8
MDB üzvü olan dövlətlərdə əvəzçilik üzrə işin hüquqi tənzimlənməsi: müqayisəli təhlil // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. 2005, № 2, s.5-13
«Əmək hüququ» kursunun proqramı. Bakı: Qanun, 2005
Proqramma kursa «Trudovoe pravo». Bakı: Qanun, 2005
«Müqayisəli əmək hüququ» kursunun proqrammı. Bakı: «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2006
Proqramma kursa «Sravnitelğnoe trudovoe pravo» Baku: İzd-vo Bakinskoqo Universiteta, 2006
Samozahita rabotnika i otvetstvennostğ rabotodatelə kak sposobı (formı) zahitı trudovıx prav: postanovka problemı / Qarantii realizaüii prav qrajdan v sfere truda i soüialğnoqo obespeçeniə. Praktika primeneniə trudovoqo zakonodatelğstva i zakonodatelğstva o soüialğnom obespeçenii. Materialı mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy konferenüii. / Pod red. K.N.Qusova. M.: MQÖA, 2006, s.68-76
Sistema prinüipov trudopravovoy otvetstvenosti: disüiplinarnoy i materialğnoy // Voprosı trudovoqo prava, Moskva, 2006, № 12, s.60-64
Əmək hüquq və azadlıqları insan və vətəndaşın əsas hüquq və azadlıqlarının ayrılmaz hissəsidir // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. 2006, № 2, s.5-21
Əmək hüququ üzrə sınağın məzmunu / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalalər məcmuəsi. 16-cı buraxılış. Bakı, 2006, s.93-95
«Əmək hüququ» kursunun proqramı. Bakı: Adiloğlu, 2007
Proqramma kursa «Trudovoe pravo». Baku: Adiloqlı, 2007
İşçinin maddi məsuliyyətinin əsasları haqqında / AMEA-nın Fəlsəfə və Siyasi-hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun «Hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları, Bakı, 2007, s.82-84
Ədalətə və humanizmə söykənən hüquqi islahatların müəllifi / Heydər Əliyev yolu: Azərbaycan inkişafın yeni mərhələsində. Bakı: Azərnəşr, 2007, s.535-549
İşçinin maddi məsuliyyətinin əlamətləri haqqında / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalalər məcmuəsi. 18-ci buraxılış. Bakı, 2007, s. 92-95
Əmək hüquq münasibətlərində hüquq pozuntusunun anlayışı // Qanun, Bakı, 2007, № 9, s. 73-80
Normativ-hüquqi aktların Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına zidd hesab edilməsi haqqında / «Konstitusiya Məhkəməsi ilə ümumi yurisdksiyalı məhkəmələr arasında qarşılıqlı əlaqələr» mövzusunda Beynəlxalq Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2007, № 1, s.69-72
Sistema prinüipov trudopravovoy otvetstvenosti: disüiplinarnoy i materialğnoy/Problemı otvetstvennosti v sfere truda / Materialı nauçno-praktiçeskoy konferenüii (Moskva, 17 noəbrə 2006 q.) Trudı İnstituta
qosudarstva i prava RAN. M., 2007, s. 62-72
Millətə layiq xidmət məramı// İqtisadiyyat və audit, Bakı, 2007, s.10-15
Əmək-hüquqi məsuliyyət: ümumi metodoloji yanaşma// Qanun, Bakı, 2007, № 10, s. 54-64
Əmək intizamı hüquqi kateqoriya kimi / Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalalər məcmuəsi. 19-cu buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2007, s.93-99
İntizam məsuliyyətinin əsasları haqqında // Qanun, Bakı, 2007, № 11, s.29-35
Hüquqi məsuliyyətin anlayışı və mahiyyəti /Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalalər məcmuəsi. 19-cu buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2007, s. 99-103
İşçinin hüquqlarının hüquqi müdafiəsinin anlayışı və formaları // Qanun, Bakı, 2008, № 01, s.45-52
Əmək hüququnun funksiyalarının anlayışı // Qanun, Bakı, 2008, № 4, s.87-93
İşçinin hüquqlarının hüquqi müdafiəsinin anlayışı və formaları // Qanun, Bakı, 2008, № 01, s.45-52 (şərikli)
Fərdi əmək mübahisələri hüquq institutunun əsas məzmununu müəyyən edən prinsiplər kimi/AR-da dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 21-ci buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2008, s.116-123 (şərikli)
Əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsində ayrı-seçkiliyin və diferensiasiyanın nisbəti // Qanun, Bakı, 2008, № 5, s.99-103 (şərikli)
Başqa işə keçirmənin bəzi məsələləri haqqında // Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş «Dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri» mövzusunda 8-ci Elmi-praktik konfransın materialları. Bakı, 2008, s.264-267 (şərikli)
Əmək hüququnun funksiyalarının anlayışı // Qanun, Bakı, 2008, № 4, s.87-93 (şərikli)
Zapretı oqraniçeniə kak glementı metoda üentralizovannoqo requlirovaniə trudovıx otnoşeniy // Pravo çeloveka na jiznğ i qarantii eqo realizaüii v sfere truda i soüialğnoqo obespeçeniə. Materialı mejdunarodnoy nauçno-praktiçeskoy konferenüii / Pod red.K.N.Qusova. M.: Prospekt, 2008, s.47-54
Ayrı-seçkilik və əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin diferensiasiyası/Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2008, s.207-211
Qenezis, opredelenie individualğnoqo trudovoqo spora // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Elmi-analitik və praktiki jurnal. Bakı, 2008, №1-2, s.245-252 (şərikli)
Ponətie zahitı trudovıx prav/Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi məqalələr məcmuəsi. 22-ci buraxılış, Bakı: Adiloğlu, 2008, s.72-80 (şərikli)
Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (ümumi əsaslarla) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
Hüquq fakültəsinin qiyabi şöbəsində (əlavə təhsil) tədris qrafikinin yerinə yetirilməsinə dair tövsiyələr. Bakı, 2008
Əmək hüququnun elementləri və yarımsistemləri // Qanun, Bakı, 2008, №12,s.102-106
Sistem kimi əmək hüququqnun anlayışı // Hüquqi dövlət və qanun, 2008, №12,
Ponətie i osnovnıe priçinı vozniknoveniə trudovıx sporov // Milli Aviasiya Akademiyasının elmi əsərləri; 2008, №1, s.175-187
İşçinin əmək hüquq subyektliyi məsələsinə dair //Ганун, Бакы, 2009, № 07, s.106-111
Rəhimova S.M., Dəmirçiyev M.İ., Kuçeryavenko N.P. Azərbaycan Respublikasının Vergi hüququ: Dərs vəsaiti/ Prof. A.M.Qasımovun elmi redaktorluğu ilə. Bakı: Qanun, 2009
Dəmirçiyeva M.D. Azərbaycan Respublikasının Mülki prosessual qanunvericiliyində çağırış icraatı:Dərs vəsaiti/ Prof. A.M.Qasımovun elmi redaktorluğu ilə.Bakı: Qanun, 2009, 262 s.
Müəssisədaxili intizam qaydalarının anlayışına dair /Ганун, Бакы, 2009, № 8, s.95-101
Müəssisədaxili intizam qaydaları /Ганун, Бакы, 2009, № 9, s. 87-90
Postsovet dövründə MDB ölkələrin qanunvericiliyi üzrə işçinin işdən kənar edilməsi haqqında normaların müqayisəli təhlili/Бакы Университетинин Хябярляри. Сосиал-сийаси елмляр серийасы. Бакы, 2009, № 3, s.77-85
Əmək hüququnun funksiyalarının anlayışı haqqında (teziz).БДУ-нун 90 иллийиня щяср олунмуш елми-практик конфрансын материаллары. Бакы: Бакы Университети няшриййаты, 2009, с.244-246
Əməyin konstitusion-hüquqi prinsipləri/ Аzərbaycan Рespublikasında дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри. Елми мягалəляр мяъмуяси. Бакы: Адилоьлу, 2009, № 3, s. 128-137
Lokal normativ-hüquqi aktların təsnifatı/ Ганун, Бакы, 2009, № 10, s.122-129
Əmək hüququnun konstitusion hüquqlar sistemində yeri və rolu haqqında /Аzərbaycan Рespublikasında дювлят вя щцгуг гуруъулуьунун актуал проблемляри. Елми мягалəляр мяъмуяси. Бакы: Адилоьлу, 2009, № 3, s. 128-137
Əmək hüququnun konstitusion hüquqlar sistemində yeri və rolu haqqında/Hüquqi dövlət və qanun, Бакы, 2009, № 10, s.22-27
Ямяк щцгугунун мцасир анлайышы вя мязмуну/ Ганун, Бакы, 2009, № 11, s.145-154
Əməyin beynəlxalq-hüquqi standartları/ Бейнялхалг щцгуг вя интеграсийа проблемляри. Елми-аналитик вя практики журнал. Бакы,2009, № 3


KİTABLAR
Əmək və bəzi mülki hüquq münasibətlərinin oxşar və fərqli cəhətləri: Dərs vəsaiti. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1994
Əmək hüquq münasibətlərində əmlak səlahiyyətləri sistemi: Monoqrafiya. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1994 (birgə müəllifliklə)
Sxodstvo i razliçie mejdu trudovımi i nekotorımi qrajdansko-pravovımi otnoşeniəmi: Uçebnoe posobie. Baku: İzd-vo Bakinskoqo Universiteta, 1995
Əmək hüququ: Dərslik. Bakı: Qanun, 1996
Trudovoe pravo Rossii: Praktikum. M.: Osğ-89, 1998
Zanətostğ, trudoustroystvo, individualğnıy trudovoy doqovor (kontrakt): Uçebnoe posobie. Baku: İzd-vo Bakinskoqo Universiteta, 1999,
İnsan və vətəndaş hüquqlarının məhkəmə müdafiəsi haqqında: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2000 (birgə müəllifliklə)
Trudovoy doqovor (kontrakt): balans sil i balans interesov. Monoqrafiə. M.: Öridiçeskie vesti, 2000 (v soavtorstve)
Vzaimnaə materialğnaə otvetstvennostğ v trudovom prave Azerbaydjanskoy Respubliki. Monoqrafiə . M.; Soöz, 2001
Əmək müqaviləsi tərəflərinin qarşılıqlı maddi məsuliyyətinin sosial-hüquqi əsasları. Monoqrafiya. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2001.
Azərbaycan Respublikasının pensiya hüququ: Dərs vəsaiti : Bakı: Digesta, 2002 (birgə müəllifliklə)
Azərbaycan Respublikasının əmək hüququnda qarşılıqlı maddi məsuliyyət. Monoqrafiya. Bakı: Qanun, 2002.
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsinin Kommentariyası. Bakı: Digesta, 2002 (birgə müəllifliklə)
Əmək hüququ üzrə qarşılıqlı maddi məsuliyyətin əsasları və şərtləri: Dərs vəsaiti. Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002
Taleyi tarixə dönən şəxsiyyət. Bakı: Təhsil nəşriyyatı, 2004
Əmək hüququ. Ümumi hissə: Dərs vəsaiti. Bakı: Qanun, 2005
Azərbaycan Respublikasında əmək haqqının hüquqi tənzimlənməsi: Dərs vəsaiti. Bakı: Adiloğlu, 2007 (birgə müəllifliklə)Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin Kommentariyası. Bakı: Adiloğlu, 2007, 879 s. (birgə müəllifliklə)
Əmək hüququ: Dərslik. Bakı: Adiloğlu, 2007
 
  Ailəlidir,üç övladı var.
Mövzu: FƏXRİ SAKİNLƏRİMİZ| Baxılıb: 3041 | Daxil etdi: Zaur1987| Açar sözlər: Professor, Qasımov Alış Məmiş oğlu-hüquq elmlə
Şərhlər: 0
                                                                                                                
Ad *:         
E-mail: 
 
Code *:
AXTARIŞ
Мини-чат
Статистика

Saytda olanlar : 1
Qonaqlarımız: 1
İstifadəçilər: 0
free counters
Создать бесплатный сайт с uCoz