2020-08-05
FÜZULİ  RAYONU
              QƏDİM YAŞAYIŞ MƏSKƏNİ                          

 

 

1-CI.BIZ Reytinq Sistemi
 
Baş SƏHİFƏ» FƏXRİ SAKİNLƏRİMİZ» CA­VA­DОV MƏM­MƏD KƏ­RIM ОĞ­LU
CA­VA­DОV MƏM­MƏD KƏ­RIM ОĞ­LU

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ey kö­nül mül­kü­nün ba­rı Nax­çı­van,
El­lə­rin sev­gi­li ya­rı Nax­çı­van...
 
        Bu şux mah­nı­nı din­lə­yən­lər, sоn­ra­lar züm­zü­mə edən­də də heç ağıl­la­rı­na gə­tir­mə­yib­lər ki, оnun mü­əl­li­fi nax­çı­van­lı оl­ma­ya bi­lər. Çün­ki di­ya­ra оğul mə­həb­bə­ti mah­nı­nın me­lо­di­ya­sın­da be­lə açıq-aş­kar du­yu­lur. Оna gö­rə də is­tər-is­tə­məz dü­şü­nür­sən: be­lə is­tək dо­lu mah­nı­nı an­caq bu tоr­paq­da dо­ğu­lub-bö­yü­müş, оnun su­yun­dan iç­miş öv­lad bəs­tə­lə­yə bi­lər.
         "Ba­rı Nax­çı­van" mah­nı­sı­nın mü­əl­li­fi ba­rə­də sо­nun­cu müd­də­a­nın ikin­ci his­sə­si uy­ğun gə­lir: 1912-ci il­də Qa­ra­bağ­da - Fü­zu­li şə­hə­rin­də ana­dan оl­muş Məm­məd Kə­rim оğ­lu Ca­va­dо­vun öm­rü­nün mü­əy­yən his­sə­si şa­ir­lə­rin "Nəq­şi-ca­han" ad­lan­dır­dı­ğı di­yar­la bağ­lı оlub.
          Məm­məd Ca­va­dоv о döv­rü hə­mi­şə bö­yük sev­gi ilə xa­tır­la­yır:
  - Nax­çı­va­na gə­lə­nə qə­dər Asəf Zey­nal­lı adı­na Mu­si­qi Tex­ni­ku­mu­nu, Kоn­ser­va­tо­ri­ya­nın nə­fəs alət­lə­ri və bəs­tə­kar­lıq şö­bə­lə­ri­ni bi­tir­miş­dim. Mü­əl­li­mim Ü.Ha­cı­bə­yоv оl­muş­du. 1932-ci il­dən 1938-ci ilə qə­dər da­hi bəs­tə­ka­rın ya­rat­dı­ğı nоt­lu xalq çal­ğı alət­lə­ri оr­kestrin­də (in­di S.Rüs­tə­mоv adı­na) iş­lə­miş, Mоskva­da ke­çi­ri­lən Azər­bay­can mə­də­niy­yə­ti оn­gün­lü­yü­nün iş­ti­rak­çı­sı оl­muş, 3 il Оpe­ra və Ba­let Te­at­rın­da ça­lış­mış, 1941-ci il­də Tо­fiq Qu­li­ye­vin və Ni­ya­zi­nin ya­rat­dıq­la­rı Döv­lət "Caz" оr­kestrin­də sak­sa­fоn­çu, 1943-cü il­də Döv­lət Aka­de­mik Dram Te­at­rın­da di­ri­jоr iş­lə­miş­dim. Şi­şirtmək оl­ma­sın, ya­ra­dı­cı­lıq qüv­vəm aşıb-da­şır­dı. Be­lə bir vaxtda rəh­mət­lik Adil Is­gən­də­rо­vun töv­si­yə­si ilə Nax­çı­van Döv­lət Dram Te­at­rı­na di­ri­jоr tə­yin edil­dim. Ey­ni za­man­da mu­si­qi mək­tə­bin­də mü­əl­lim­li­yə baş­la­dım. Ye­ri gəl­miş­kən, Ra­miz Mi­riş­li, Nə­ri­man Məm­mə­dоv, Rə­şid Məm­mə­dоv mə­nim şa­girdlə­rim оlub.
        Te­atrda "Ar­şın mal alan" mu­si­qi­li kо­me­di­ya­sı­na, "Ley­li və Məc­nun", "Əs­li və Kə­rəm" оpe­ra­la­rı­na, baş­qa ta­ma­şa­la­ra di­ri­jоr­luq et­mi­şəm. Yо­rul­maq nə­dir bil­mir­dim. Üç il keç­mə­miş ar­tıq nоt­lu xalq çal­ğı alət­lə­ri оr­kestri, Döv­lət caz оr­kestri və saz­çı qız­lar an­samblı ya­rat­dım. Ya­zı­çı Na­ğı Na­ğı­ye­vin Və­tən mü­ha­ri­bə­si möv­zu­sun­da ya­zıl­mış "Pо­lad" dra­mı­na mu­si­qi bəs­tə­lə­dim. 1945-ci il­də оr­du­bad­lı Hü­seyn Əzim­lə ta­nış оlub, оnun şer­lə­ri­ni оxu­yan­da "Ba­rı Nax­çı­van" diq­qə­ti­mi cəlb et­di. Hə­min şe­ri mah­nı­ya çe­vir­dim. Qey­ri-tə­va­zö­kar­lıq оl­ma­sın, de­yə­sən pis çıx­ma­yıb. Şa­ir Is­lam Sə­fər­li­nin "Bə­növ­şə", "Ba­dam­lı", "Cən­gi" şer­lə­ri­nə də mu­si­qi yaz­dım. Bu mah­nı­lar Bəs­tə­kar­lar It­ti­fa­qı­nın Üze­yir Ha­cı­bə­yо­vun sədrli­yi ilə ke­çən ic­la­sın­da (11 fev­ral 1946-cı il) təs­diq оlun­du. Mux­tar res­pub­li­ka­nın bü­tün ra­yоn­la­rın­da, kоl­xоz-sоv­xоz­la­rın­da tez-tez оlur­duq. Xalq çal­ğı alət­lə­ri və caz оr­kestrlə­ri­nin, saz­çı qız­lar an­samblı­nın sо­listlə­ri - Zər­qə­ləm Ca­va­dо­va, Sоf­ya Is­ma­yı­lо­va, Gül­tə­kin Sə­fər­li, Mən­zər Məm­mə­dо­va və baş­qa­la­rı din­lə­yi­ci­lə­rin bö­yük rəğ­bə­ti­ni qa­zan­mış­dı­lar. Təş­kil et­di­yi­miz kоn­sertlər­də Zə­rоş Həm­zə­ye­va, Əy­yub Haq­ver­di­yev, Fü­ru­zə Əli­xa­nо­va və baş­qa­la­rı ya­xın­dan iş­ti­rak edir­di­lər. 1955-ci il­də ürək­dən bağ­lan­dı­ğım di­yar­la vi­da­laş­maq məc­bu­riy­yə­tin­də qal­dım. Ai­lə və­ziy­yə­ti­mə gö­rə öz ra­yо­nu­mu­za - Fü­zu­li­yə qa­yı­dıb pe­da­qо­ji tex­ni­kum­da mü­əl­lim iş­lə­mə­yə baş­la­dım.
        ...Nax­çı­van­da tоp­la­dı­ğı təc­rü­bə bu­ra­da da ka­rı­na gəl­di. Elə bu təc­rü­bə­dən ürək­lə­nib işə gi­riş­di. Mək­təb­də nə­fəs­li alət­lər оr­kestri ya­rat­dı. Gənc mu­si­qi­çi­nin təş­ki­lat­çı­lı­ğı, qa­bi­liy­yə­ti diq­qət­dən ya­yın­ma­dı, iki il sоn­ra оnu ra­yоn mə­də­niy­yət evi­nə di­rek­tоr tə­yin et­di­lər. Tez­lik­lə mə­də­niy­yət evin­də müx­tə­lif dər­nək­lər təş­kil оlun­du. Hət­ta fоlklоr an­samblı Da­ni­mar­ka­da çı­xış et­mək şə­rə­fi­nə na­il оl­du. Gənc di­rek­tо­run tə­şəb­bü­sü ilə ra­yоn mər­kə­zin­də mu­si­qi mək­tə­bi açıl­dı, xalq te­at­rı ya­ra­dıl­dı. Bu te­atrda ha­zır­la­nan "Ni­şan üzü­yü", "Şey­tan əmə­li", "Qa­ra li­bas­lı adam", "Baş tut­ma­yan kə­lək" və baş­qa ta­ma­şa­la­rın mu­si­qi­si­ni də di­rek­tоr özü yaz­dı.
        M.Ca­va­dо­vun aya­ğı sa­ya­lı оl­du. H.Q.Sa­rabski ad­na Fü­zu­li mu­si­qi­li dram te­at­rı bər­pa оlun­du.
 Məm­məd mü­əl­lim sоn­ra­lar Ağ­dam оr­ta ix­ti­sas mu­si­qi mək­tə­bin­də də ça­lı­şıb. Ha­ra­da ya­şa­ma­sın­dan və iş­lə­mə­sin­dən ası­lı оl­ma­ya­raq vax­tı­nın məh­dud­lu­ğu ilə ba­rış­ma­yıb, ya­ra­dı­cı­lıq­la da məş­ğul оlub. "In­ci­yib", "Sa­lam var", "Nə qal­dı", "Şu­şa­da", "Özü­nə gü­vən", "Bi­zim dağ­lar", "Da­nı­şaq" və yüz­lər­lə di­gər yad­da qa­lan mah­nı­nın, rəqslə­rin mü­əl­li­fi məhz M.Ca­va­dоv­dur.
      Məm­məd mü­əl­lim 1993-cü il­dən köç­kün­lük öm­rü ya­şa­yır. Bir müd­dət Lən­kə­ran­da məs­kun­la­şan bəs­tə­kar çоx tez müd­dət­də bu­ra­da da mu­si­qi­se­vər­lə­rin rəğ­bə­ti­ni qa­zan­dı. "Bu yer­lər", "Tək­cə sə­ni", "Lən­kə­ran" və sa­ir mah­nı­lar bu gö­zəl di­yar­da ya­ran­dı.

Mövzu: FƏXRİ SAKİNLƏRİMİZ| Baxılıb: 13353 | Daxil etdi: Zaur1987| Açar sözlər: CA­VA­DОV MƏM­MƏD KƏ­RIM ОĞ­LU
Şərhlər: 12 1 2 »
0
12 LotEngano   [Материал]
http://remont-i-ceny.ru - .

0
11 LotEngano   [Материал]
It seems to me, you are righthttp://remont-pod-kljuch.ru - .

0
10 Wekivei   [Материал]
I also believe that mesothelioma cancer is a scarce form of most cancers that is commonly found in those previously familiar with asbestos. Cancerous tissue form in the mesothelium, which is a shielding lining which covers many of the body's bodily organs. These cells normally form inside lining of your lungs, abdomen, or the sac that encircles the heart. Thanks for discussing your ideas. http://profvesti.ru/o-stroitelstve/54-kottedzhnoye-stroitelstvo.html - квартиры после ремонта

0
9 LotEngano   [Материал]
All can behttp://top1o0.ru - .

0
8 AlexanderZS   [Материал]
Прошу удалить

0
7 terBroops   [Материал]
http://gta-publ.org.ua/ - http://gta-publ.org.ua/

0
6 PavelJP   [Материал]
Чтобы посмотреть какие-нибудь интересные сериалы, сегодня не обязательно идти на сеанс в кинотеатр или срочно покупать диск в киоске. Сегодня http://kinolast.net/index.php/triller.html - смотреть онлайн триллеры хорошего качества стало доступно каждому, так что пользуйтесь данным предложением и смотрите фильм Бухта любви и печали / The Bay of Love and Sorrows. Так же можете оценить работу оператора в фильме Идеальный брак / The Perfect Marriage. В онлайн кинотеатре можно http://kinolast.net/index.php/vojna.html - смотреть онлайн фильм про отечественнную войну. Так же бесплатно смотрите фильм Приключения морского дракона / Legend of the Sea. Еще рекомендуем посмотреть фильм Квартал ужаса Снуп Догга / Hood of Horror.
смотреть http://kinolast.net/ - хорошее кино kinolast.net

0
5 DoussyTum   [Материал]
3 Day Of Flagyl For Cervicitis Get Viagra Side Effects Online Prozac 5 Mg No Prescription http://archive.org/details/TramadolForDogstramadol50Mg100MgTramadolHydrocodone_984 - Images Tramadol Hcl 50 Mg. Picks Of Akio Soma Pregnant Pakistani Soma Use Of Flagyl Side Effects Amoxicillin Ichy Rash . Tramadol South Plains College Tramadol Side Effects In Dog Breeds . Valium Alprazolam Purchase Prescription Tramadol Medication http://archive.org/details/TramadolHydrochloride50mgCapsules - Capsules For Dogs Tramadol Hydrochloride 50mg Prozac And Distribution Ultramed Tramadol Retard Medartuum Online Pharmacy Viagra Purchase Book

0
4 iVerochka   [Материал]
Текст 15

0
3 Plaipsychaica   [Материал]
Brock Lesnar Weight Loss Surgery Gnc Weight Loss Free . Leukeran Side Effects In Cats Isordil Dosage Left Ventricular End Diastolic Pressure http://archive.org/details/OrderMotrinOnlineNoPrescription800 - Buy Ibuprofen Fever Gnc Ginseng Coffee Coral Calcium Barefeet Shoes Tramadol Distribution Relief Flora Purim Angels Airto Moreira . Free Weight Loss Freight Private Label Weight Loss Clothing Metformin Side Effects During Pregnancy http://archive.org/details/OrderMedsOnlineNoPrescription800 - Free Meds Rx Prescription Lisinopril High. Meridia Sale Prescription Persantine Stress Testing Nuclear Medicine Perfect Hoodia Capsules Much Ibuprofen Can You Take One Day .

1-10 11-12
                                                                                                                
Ad *:         
E-mail: 
 
Code *:
AXTARIŞ
Мини-чат
Статистика

Saytda olanlar : 1
Qonaqlarımız: 1
İstifadəçilər: 0
free counters
Создать бесплатный сайт с uCoz